Sociale klausuler

Sociale klausuler er krav om social ansvarlighed, offentlige myndigheder kan stille som betingelse for at yde økonomisk tilskud til en forening eller den vindende virksomhed ved et udbud.

 1. Hvad er sociale klausuler?
 2. Eksempler på sociale klausuler ved forebyggelse, fastholdelse og indslusning/rekruttering
 3. Betingelser for udformningen af sociale klausuler

 

1. Hvad er sociale klausuler?

Social ansvarlighed er en samlet betegnelse for initiativer, der gør arbejdsmarkedet mere rummeligt. Det offentlige anvender sociale klausuler for at fremme initiativer i virksomhederne, som kan forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet samt fastholde og rekruttere arbejdskraft. Offentlige myndigheder kan, med en social klausul, forpligte en forening eller den vindende virksomhed ved et udbud til at skrive sociale hensyn ind i deres interne politikker. Sociale klausuler kan også indgå som en del af en kontrakt, hvor den vindende virksomhed forpligter sig til at ansætte et bestemt antal personer med nedsat arbejdsevne.  Offentlige myndigheder kan formulere sociale klausuler meget forskelligt alt efter formålet. Det kan formuleres som et krav, at den pågældende virksomhed tænker rummelighed og social ansvarlighed ind i personalepolitikken. Der kan også angives præcise mål for, hvor mange personer en virksomhed skal tage i praktik.  Formålet med sociale klausuler er at udbrede social ansvarlighed på arbejdsmarkedet og gøre det mere rummeligt.

2. Eksempler på sociale klausuler ved forebyggelse, fastholdelse, og indslusning/rekruttering

Klausuler om social ansvarlighed kan være: 

Forebyggelse

 • En virksomhed forpligter sig til at indarbejde sociale hensyn i personalepolitikken.
 • En virksomhed skal udarbejde en politik for ligestilling af personer med forskellig etnisk oprindelse. 

Fastholdelse

 • En virksomhed forpligter sig til et samarbejde med jobcenteret om sygemeldte medarbejdere.
 • En forening forpligter sig til at yde en social indsats for deres unge medlemmer.

Indslusning/rekruttering

 • En virksomhed forpligter sig til at ansætte et bestemt antal personer, der har mere end seks måneders ledighed, i løntilskud.
 • En forening skal inddrage det lokale erhvervsliv for at finde praktikpladser til medlemmerne.
 • En virksomhed forpligter sig til at etablere gode adgangsforhold for personer med handicap. 

Som det fremgår af eksemplerne ovenfor, kan sociale klausuler formuleres meget forskelligt alt efter formålet. Når en offentlig myndighed ønsker at opnå målbare resultater, vil klausulen ofte være formuleret meget præcist. Det kan fx være i form af et bestemt antal personer, der skal ansættes med løntilskud, eller et bestemt antal personer, der skal i virksomhedspraktik.

Den sociale klausul kan også formuleres mere bredt, såfremt formålet er at påvirke holdninger og adfærd.

3. Betingelser for udformningen af sociale klausuler

Dansk ret og EU-retten stiller en række betingelser for udformningen af sociale klausuler i forbindelse med udbud og tildeling af økonomiske tilskud fra det offentlige.

 • Når en målgruppe, fx en særlig gruppe af ledige, defineres i en social klausul, skal definitionen være objektiv og præcis. Det kan være ud fra kriterierne i beskæftigelseslovgivningen, fx ”personer med problemer ud over ledighed”. Definitionen skal samtidig være uafhængig af særlige danske ordninger som fx fleksjob, da man ikke må afskære udenlandske virksomheder fra at byde på opgaven.
 • Hvis en virksomhed forpligter sig til at ansætte et bestemt antal personer, skal det være rimeligt set i forhold til omfanget af den vundne opgave. Personerne skal ansættes i den del af virksomheden, der udfører opgaven. Det er den offentlige myndighed, der bestemmer, om ansættelsen skal ske som en nyansættelse, eller om personen skal overflyttes fra en anden enhed i virksomheden. 
 • Klausulen må ikke stilles som et krav i forhold til opgaver, der skal udføres af medarbejdere i et andet land.
 • En social klausul må ikke i sig selv være et konkurrenceparameter eller et kriterium for udvælgelse. Det må med andre ord ikke være sådan, at den virksomhed, der ansætter flest ledige fra en bestemt målgruppe, af den grund vinder opgaven.
 • En social klausul må ikke få indflydelse på arbejdsgivers ret til at lede og fordele arbejdet, fx retten til at ansætte og afskedige medarbejdere fra målgruppen.
 • En offentlig myndighed må ikke stille en social klausul som betingelse for et økonomisk tilskud til en forening, hvis foreningens formål strider mod klausulen, eller hvis foreningens størrelse og kapacitet gør, at den kun vanskeligt kan honorere opgaven.
 • Sociale klausuler kan ikke anvendes i form fx garantier, kautioner eller naturalier.
 • Sociale klausuler skal være sagligt begrundet.
 • Sociale klausuler gælder kun i kontraktperioden.
 • Forening eller virksomhed skal, på opdragsgivers anmodning, dokumentere at de sociale klausuler er opfyldt.
 • Generelle EU-principper skal overholdes: Ligebehandling, gennemsigtighed, fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, etableringsret samt offentlighedsprincippet.