Ordinære uddannelsesforløb

Ordinære uddannelsesforløb kan undtagelsesvist gennemføres på andre former for ydelse end SU, fx i form af revalidering eller erhvervsuddannelse.

Som altovervejende hovedregel skal ordinær uddannelse tages på Statens Uddannelsesstøtte (SU), eller på anden måde finansieres af den studerende selv. Der er dog en række undtagelser, hvor det er muligt at tage ordinær uddannelse på andre former for ydelse.

Hvis der er tale om revalidering, får revalidenden revalideringsydelse, hvis vedkommende er over 30 år. Yngre revalidender får en revalideringsydelse svarende til kontanthjælpen, mens unge, der netop har forladt skolesystemet, som hovedregel må klare sig på SU (se Unge på revalidering).

Ledige under 30 på arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp er som udgangspunkt afskåret fra at tage en ordinær uddannelse på deres ydelse. Dog er der undtagelser fra denne regel.

Fra 1. juli 2015 kan forsikrede ledige,  som er fyldt 30 år, få tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser.

Læs mere om ordinær uddannelse til ledige

Personer under 30 år, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp, kan ikke få et tilbud om en ordinær studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse – og beholde deres ydelse.

Jobcenteret kan dog bevilge ydelse under studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse til personer, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse og som:

  1. Har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn,
  2. Er fyldt 25 år, forsikret ledig, og efter afslutningen af deres ret og pligt til  tilbud, har haft 6 måneders sammenlagt ledighed
  3. Er fyldt 25 år og uddannelseshjælpsmodtager, og har opbrugt deres ret til SU til videregående uddannelse

En erhvervskompetencegivende uddannelse skal kvalificere til arbejde inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, og uddannelsen må ikke vare længere end en professionsbacheloruddannelse.

Ledige over 30 år kan bevilges uddannelse som tilbud. Her gælder det samme udgangspunkt om, at uddannelsen skal kvalificere personen inden for områder med behov for arbejdskraft. Jobcenteret skal desuden vurdere, at uddannelse er den hurtigst mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Tilbud om erhvervsuddannelse til forsikrede ledige, der er fyldt 30 år

Inden for en pulje kan forsikrede ledige, som er fyldt 30 år, få tilbud om en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, hvis personen

1. ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller

2. har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med, men ikke overstiger en erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.

Under uddannelsen er personen fritaget for pligten til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde. Hele uddannelsen skal kunne gennemføres inden for personens dagpengeperiode. Den normale varighedsbegrænsning på 6 uger gælder ikke her. 

Uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp eller uddannelseshjælp i særlig tilfælde

Hvis en uddannelsessøgende opfylder betingelserne for at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp – herunder en uddannelsessøgende udlænding – og er berettiget til SU, kan pågældende få kontanthjælp eller uddannelseshjælp blandt andet hvis:

  • De på grund af sygdom eller ophør af samliv med ægtefællen er afskåret fra at skaffe det nødvendige til egen eller familiens forsørgelse, og behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser, herunder SU.
  • Hvis de før ledigheden har haft fuldtidsbeskæftigelse og har uddannet sig i deres fritid.

Som hovedregel kan en ledig på arbejdsløshedsdagpenge ikke få dagpenge, hvis pågældende deltager i uddannelse. Dagpengeretten kan dog bevares ved deltagelse i enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau under 20 timer om ugen og i undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin.

En kontanthjælpsmodtager kan med kommunens godkendelse deltage i undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin, i HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer om ugen samt i anden undervisning, der ikke er godkendt som støtteberettigende efter lov om SU, og som ikke er led i en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse.

Det er en forudsætning for at deltage i undervisning, at den ledige er indstillet på at afbryde undervisningen for at udnytte et tilbud om arbejde eller beskæftigelsestilbud.