Nytteindsats

Nytteindsats er et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11, virksomhedspraktik, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Formålet med nytteindsatsen er, at den ledige arbejder for sin ydelse.

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 977 af 28/6 2018 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 9

Nytteindsats skal primært gives til personer, der er i stand til at arbejde, og som enten afventer at begynde på et job eller en uddannelse, dvs. jobparate kontanthjælpsmodtagere*, åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere*, personer som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse. For forsikrede ledige kan tilbuddet gives med henblik på afprøvning af rådighed.

Det er op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatserne skal være. Der kan fx være opgaver, der relaterer sig til vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og lignende eller at gå til hånde inden for kommunale servicetilbud.

*Herunder integrationsydelsesmodtagere.

Læs om indsats formål, indhold og ydelser.

Hvad er nytteindsats

Nytteindsats er et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11, virksomhedspraktik, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere.

Ved offentlige arbejdsgivere forstås kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, statsinstitutioner og organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, og hvis udgifter dækkes med mindst 50 procent af offentlige tilskud.

Det er op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatserne skal være. Der kan fx være opgaver, der relaterer sig til vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og lignende eller at gå til hånde inden for kommunale servicetilbud.

Nytteindsats kan også etableres som kommunale nytteindsatsprojekter.

Formål m.v.

Formålet med nytteindsatsen er, at den ledige arbejder for sin ydelse.

Arbejdet skal have et indhold, som giver den enkelte mulighed for en beskæftigelse, hvor personen indgår i et arbejdsfællesskab og udfører et stykke arbejde for sin ydelse. 

Målgrupper 

Målgrupperne for nytteindsatsen er i hovedsagen forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate. Alle grupper skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og formålet med tilbuddet er, at de skal arbejde for deres ydelse. For forsikrede ledige kan nytteindsats kun anvendes, hvis der er behov for at afprøve den lediges rådighed. 

Det vil dog også kunne gives til personer, der er aktivitetsparate, i de situationer hvor nytteindsats vurderes at være det mest egnede tilbud med henblik på at bringe dem tættere på at kunne tage en uddannelse eller et job.

Personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse, kan få nytteindsats efter de regler, der gælder for jobparate kontanthjælpsmodtagere - bortset fra timetallet - se nedenfor.

Varighed og timetal

Nytteindsats kan have en varighed på op til 13 uger. Det er ikke mulighed for forlængelse i samme arbejdsfunktion på samme arbejdsplads.

Det udelukker ikke, at en person kan tilbydes flere nytteindsatser efter hinanden inden for forskellige områder.

Der er for forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere ikke regler om hvor mange timer om ugen.

For personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse, skal antallet af timer i nytteindsats udgøre 20 timer ugentligt.

Ydelser m.v.

Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesydelsesmodtagere, der deltager i nytteindsats, fortsætter på deres hidtidige ydelse. 

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år og uddannelseshjælpsmodtagere, der er i nytteindsats, modtager desuden aktivitetstillæg. 

Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og modtagere af kontantydelse har desuden ret til befordringsgodtgørelse, hvis de opfylder betingelserne. Derudover har mulighed for at få godtgørelse.

I forbindelse med nytteindsatsen kan jobcenteret yde tilskud til hjælpemidler og give tilbud om mentor og til personer med handicap evt. personlig assistance.

Personen, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse, bevarer denne ydelse under deltagelse af nytteindsats.

Etablering af nytteindsats

Ved etablering af virksomhedspraktik i form af nytteindsats skal spørgsmålet om etableringen have været drøftet mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten eller en medarbejderrepræsentant uanset varigheden af forløbet.

Rimelighedskravet for almindelig virksomhedspraktik skal som udgangspunkt også skal gælde for nytteindsats. Rimelighedskravet betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.

Det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) kan på baggrund af en begrundet ansøgning fra kommunen dispensere fra rimelighedskravet. 

 

Læs Cabis ansvarsfraskrivelse vedrørende Lovstof