Jobformidling

Jobcenterets primære opgaver er at bistå arbejdssøgende med at få arbejde og betjene private og offentlige arbejdsgivere, der søger arbejdskraft. Arbejdssøgende kan både være ledige og ansatte, som ønsker at skifte arbejde.

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse nr. 977 af 28/6 2018 om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 3

Jobcenteret skal bistå ledige over en bred front: Lige fra de ledige, som kun har brug for en kort vejledning for at komme i beskæftigelse, og til de ledige, som har brug for en særlig støtte for at komme i arbejde.

Jobcenteret formidler job dels ved at støtte de ledige til selv at søge og finde arbejde, dels ved aktivt at opsøge virksomheder og tilbyde dem hjælp med matche ledige med virksomhedens rekrutteringsbehov.

Jobcentrene kan også formidle job mere direkte i form af jobhenvisninger: Jobcenteret kan enten pålægge den ledige at søge et eller flere konkrete job, som er annonceret på Jobnet, eller kontakte en arbejdsgiver for at lave en jobåbning for den ledige.

 

Læs om jobcentrets opgaver

Målgrupper for jobformidling

Jobcenterets primære opgaver er at formidle job; at bistå arbejdssøgende med at få arbejde og betjene private og offentlige arbejdsgivere, der søger arbejdskraft.

Jobcenteret skal bistå ledige over en bred front: Lige fra de ledige, som kun har brug for en kort vejledning for at komme i beskæftigelse, og til de ledige, som på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har brug for en særlig støtte for at komme i arbejde.

Jobcenteret skal i alle tilfælde søge at bringe de ledige hen imod beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed.

Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere (herunder udlændinge) og personer på ledighedsydelse, har ikke pligt til at møde personligt op til jobsamtale, såfremt de

  • Kan dokumentere, at de inden for seks uger skal påbegynde ordinær beskæftigelse på fuld tid, på barsel eller overgå til efterløn, fleksydelse eller folkepension
  • Er omfattet af en arbejdsfordeling, eller kan dokumentere, at de er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel.

Åben jobformidling -hjælp til selvhjælp

Jobcenteret formidler primært job ved at hjælpe de ledige, som ønsker det, med at søge og finde arbejde.

Denne indsats understøttes af Jobnet, der er Danmarks største jobportal, hvor arbejdssøgende og virksomheder selv kan etablere kontakt. Alle ledige, som ønsker at modtage dagpenge eller kontanthjælp, skal registreres med et fyldestgørende CV på Jobnet. Læs mere om reglerne for virksomhedernes annoncering under Annoncering i Jobnet.

Alle ledige skal stå til rådighed for arbejde, hvis de ønsker at modtage dagpenge eller kontanthjælp. Jobcenteret kan derfor formidle job mere direkte for disse ledige.

Jobcenteret kan til enhver tid pålægge den ledige at søge 1 eller flere konkrete job, som er annonceret på Jobnet.

Jobcenteret kan også formidle job via jobhenvisninger: ved at henvise en eller flere ledige til en bestemt arbejdsgiver, som ønsker arbejdskraft. Dette sker efter en forudgående aftale med arbejdsgiveren.

Jobcenteret skal normalt give den ledige skriftlig besked om henvisningen. Besked om henvisning kan dog ske telefonisk inden for arbejdsområder, hvor arbejde sædvanligvis formidles med kort varsel.

Jobcenteret udvælger de ledige med udgangspunkt i de kvalifikationer, de har indskrevet i deres CV sammenholdt med oplysninger om jobbets profil. Som en del af aftalen forpligter arbejdsgiveren sig til efterfølgende at give jobcenteret meddelelse om resultatet af henvisningen.

Ledige med begrænsninger i arbejdsevnen kan ikke direkte stå til rådighed for arbejde, men skal under hensyntagen til deres begrænsninger søge at udnytte deres arbejdsmuligheder. Derfor er jobcenterets udgangspunkt for at formidle job til denne målgruppe lidt anderledes.

Når jobcenteret formidler job til ledige med begrænsninger i arbejdsevnen, skal jobbet være rimeligt set i forhold til den enkeltes begrænsninger. Jobcenteret skal med andre ord tage højde for, om den lediges skånebehov er tilgodeset i det konkrete job. Hvis jobbet kan anses for rimeligt, kan jobcenteret godt henvise den ledige til jobbet på samme måde som for arbejdsmarkedsparate ledige.

Afhængig af den lediges skånebehov kan jobcenteret i forbindelse med formidlingen bevilge forskellige støtteordninger: hjælpemidler eller særlig indretning af arbejdspladsen, personlig assistance, ansættelse efter de sociale kapitler, ansættelse i fleksjob eller skånejob.

Jobformidling hos andre aktører

Jobcenteret kan lægge jobformidling ud til andre aktører (private jobformidlere, konsulentfirmaer, a-kasser m.v.). Ofte sker det for at udnytte andre aktørers særlige viden eller kompetencer over for specielle målgrupper eller på specifikke jobområder. Andre aktører kan også få kompetence til at henvise ledige til job og forpligte dem til at møde på samme måde, som jobcenteret kan.

Læs mere om de særlige regler for intensive henvisningsforløb under Jobhenvisning til arbejdsmarkedsparate.

Intensiveret indsats for langtidsledige

Jobcenteret skal tilbyde en intensiveret indsats til forsikrede ledige, senest når personen har været ledig i sammenlagt 16 måneder.

Jobcenteret kan som led i denne indsats tilbyde personen en personlig jobformidler, som kan hjælpe personen i alle led af jobsøgningen.

Jobformidlerens opgave kan være, i samarbejde med personen, at opsøge virksomheder med henblik på at finde konkret beskæftigelse, virksomhedspraktik eller andre tilbud.