Godtgørelse

Jobcentrets målgrupper, der deltager i tilbud efter beskæftigelsesloven, er berettigede til godtgørelse. Udlændinge, som deltager i introduktionsprogrammet kan få tilskud.

Når kontanthjælpsmodtagere deltager i tilbud om opkvalificering eller virksomhedspraktik efter beskæftigelsesloven, fortsætter de på kontanthjælp.

Som hjælp til afholdelse af de udgifter, der er ved at deltage i tilbud – befordring, beklædning, materialer m.v. – har jobcenteret mulighed for at give kontanthjælpsmodtagerne en ekstra ydelse, en godtgørelse, og det samme gælder personer der er i ressourceforløb.

Også selvforsørgende ledige – dvs. ledige der ikke modtager ydelser, men som jobcenteret kan aktivere – har mulighed for at få godtgørelse. Det samme gælder personer, der er i ressourceforløb.

For personer omfattet af integrationsloven kan jobcenteret efter en konkret vurdering yde tilskud til udgifterne ved at deltage i introduktionsprogrammet, hvis personen ikke selv skønnes at kunne afholde udgifterne.

Der er ikke ret til tilskud eller godtgørelse, hvis personerne ansættes med løntilskud.

Læs mere om vilkår for godtgørelse

Godtgørelse

Jobcenteret kan – men skal ikke – yde kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere (herunder integrationsydelsesmodtagere), ressourceforløbspersoner, selvforsørgende ledige, og modtagere af kontantydelse en godtgørelse, når de deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik. Men ikke når tilbuddet er ansættelse med løntilskud.

Hvis jobcenteret vælger at bruge muligheden for godtgørelse, skal det fastsætte regler for bevillingen af godtgørelsen og sørge for at informere offentligheden om det.

Godtgørelsen er på op til 1.000 kr. brutto pr. måned og skal hjælpe til at dække anslåede udgifter ved at deltage i tilbud. Pågældende får således både kontanthjælp mv. og godtgørelse.

Godtgørelsen kan dog ikke anvendes til dækning af udgifter til befordring ud over de første 24 km, idet der gives tilskud til denne udgift efter reglerne om befordringsgodtgørelse.

Nedsættelse af ydelserne ved udeblivelse fra tilbud

Kommunen kan nedsætte godtgørelsen forholdsmæssigt. Det afhænger af de regler, kommunen selv har fastsat.

Se også under Befordringsgodtgørelse.

Udlændinge – hjælp til udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammet. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til:

  • Deltagelse i særlige forløb
  • Transport
  • Værktøj samt arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning
  • Helt særligt undervisningsmateriale
  • Egenbetaling i forbindelse med ophold på højskoler som led i aktivering af en varighed på mindre end 26 uger.

Der skal være tale om dokumenterede og rimelige udgifter, som skyldes udlændingens deltagelse i introduktionsprogrammet.

Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis den pågældende eller dennes ægtefælle har økonomisk mulighed for selv at dække udgifterne.