Fortrinsadgang for handicappede

Når offentlige arbejdsgivere skal besætte en ledig stilling, er de forpligtet til at give en person, der på grund af handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrinsadgang til den ledige stilling.

Reglen om fortrinsadgang gælder, hvis den handicappede efter arbejdsgiverens vurdering er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere. Reglen gælder også, når offentlige myndigheder skal udstede bevillinger til ledige stadepladser, avis- og bladkiosker, chokolade- og tobaksudsalg, taxikørsel m.v.

Læs mere om fortrinsadgang til personer med handicap

Offentlige arbejdsgivere

Ved offentlige arbejdsgivere forstås:

  • statslige myndigheder, virksomheder og institutioner
  • kommunale og regionale myndigheder, virksomheder og institutioner
  • kommunale og regionale fællesskaber
  • virksomheder, hvor det offentlige ejer mere end 50 procent af aktiekapitalen
  • organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvor mindst 50 procent af udgifterne dækkes af offentlige tilskud.

Formålet med fortrinsadgangen er at give personer med handicap kompensation for handicappet, så de ligestilles med personer uden handicap og får samme muligheder for erhvervsudøvelse.

Ordningen bør ses i sammenhæng med reglerne om forbud mod forskelsbehandling , hvor arbejdsgivere generelt skal sikre personer med handicap adgang til beskæftigelse og uddannelse.

Jobcenteret afgør, om en person med handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, og dermed om personen har fortrinsadgang.

Hvis jobcenteret har viden om en ledig stilling hos en offentlig arbejdsgiver og mener, at en ansøger med handicap kan bestride stillingen, skal jobcentret henvende sig til virksomheden med henblik på ansættelse.

Den offentlige arbejdsgiver skal under alle omstændigheder indkalde en ansøger med handicap til ansættelsessamtale, hvis ansøgeren opfylder de formelle uddannelseskrav til den ledige stilling.

Det gælder også, hvis ansøgeren selv har rettet henvendelse. Kravet om fortrinsret gælder ikke, hvis arbejdsgiveren vælger at ansætte en person, der allerede er ansat i virksomheden.

Hvis ansøgeren med fortrinsadgang ikke ansættes i den ledige stilling, skal arbejdsgiveren - inden stillingen besættes - give jobcenteret en skriftlig redegørelse for, hvorfor ansøgeren ikke ønskes ansat.

Via en forhandling med jobcenteret skal arbejdsgiveren afklare, om ansøgeren alligevel kunne ansættes.

For tildeling af ledige bevillinger til stadepladser, avis- og bladkiosker, chokolade- og tobaksudsalg, og taxikørsel m.v. gælder den samme procedure.