Delvis uarbejdsdygtighed

Læs om reglerne for at vurdere medarbejdere som delvis uarbejdsdygtige og om reglerne for udbetaling af nedsatte sygedagpenge.

For at være berettiget til sygedagpenge eller, for arbejdsgiveres vedkommende, til dagpengerefusion, skal en række grundlæggende betingelser være opfyldt (læs mere under Sygdom og sygedagpenge).

En af betingelserne er, at personen er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Hvis personen ikke er fuldt uarbejdsdygtig , kan den pågældende være berettiget til nedsatte sygedagpenge. I så fald skal kommunen vurdere, at personen kun kan bestride sit arbejde delvist.

Læs om delvis uarbejdsdygtighed her

En lønmodtager får udbetalt nedsatte sygedagpenge, som svarer til det antal timer, lønmodtageren er fraværende på grund af sygdom. Uarbejdsdygtigheden skal dog mindst medføre et fravær på 4 timer om ugen, inklusive transport og ventetid ved ambulant behandling.

Nedsættelse af arbejdsmængden giver ikke ret til nedsatte sygedagpenge, hvis det ikke også medfører en nedsættelse af arbejdstiden på mindst 4 timer pr. uge. Fuld arbejdsdygtighed på visse dage udelukker ikke ret til nedsatte sygedagpenge.

Det er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at blive vurderet delvist uarbejdsdygtig, at den pågældende går hjem før tid eller møder senere. Kommunen skal forinden have skønnet, at den pågældende kun kan bestride arbejdet delvist.

For delvist sygemeldte ledige beregnes sygedagpengene som om de var fuldt uarbejdsdygtige. Begrundelsen er, at de som delvist uarbejdsdygtige ikke har ret til supplerende arbejdsløshedsdagpenge.

Det samme gælder lønmodtagere, hvor arbejdsgiveren ikke kan tage den sygemeldte delvist tilbage. I disse tilfælde udbetales fulde sygedagpenge eller fuld refusion til arbejdsgiveren, hvis arbejdsgiveren udbetaler løn under sygdom.

En selvstændig kan få nedsatte sygedagpenge , hvis kommunen skønner, at den pågældende højst kan udføre 1/4 eller halvdelen af sit normale arbejde.

Bemærk, at halvdelen af det normale arbejde udregnes ud fra den faktiske arbejdstid: Hvis den selvstændige har arbejdet 60 timer om ugen, er der ret til sygedagpenge, hvis kommunen skønner, at den pågældende kun kan arbejde 20 timer om ugen.

Jobcenteret i kommunen følger op på de sygemeldte . Jobcenteret har pligt til løbende ved hver opfølgning at vurdere, om den pågældende kan genoptage arbejdet. Et af formålene med opfølgningsindsatsen er at fremme den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdspladsen.

Jobcentret skal ved første opfølgning senest 8 uger efter 1. sygedag tage kontakt til arbejdspladsen og indgå i en dialog om muligheden for at den sygemeldte kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdet. Jobcentret skal inddrage den sygemeldte i forløbet og informere om, at arbejdsgiveren kontaktes.

Jobcenteret skal som udgangspunkt forsøge at blive enig med medarbejderen og arbejdsgiveren om, hvornår og i hvilket omfang arbejdet skal genoptages.

Hvis der ikke kan opnås enighed , kan jobcenteret træffe afgørelse om nedsatte sygedagpenge ved delvis uarbejdsdygtighed, hvis der efter jobcentrets vurdering er mulighed for, at den sygemeldte vender gradvis tilbage til arbejdet.

Såfremt arbejdsgiveren alligevel ikke tilbyder beskæftigelse svarende til de timer, personen skønnes at være arbejdsdygtig, beregnes sygedagpengene til personen eller refusionen til arbejdsgiver som om han eller hun var fuldt uarbejdsdygtig.

Hvis den sygemeldte ikke kan forventes at genvinde arbejdsevnen i det nuværende job, kan der ikke ydes nedsatte sygedagpenge som varig kompensation for tab af indtægt. En sådan situation må løses gennem revalidering eller fleksjob.