Revalidering som investering

Revalideringsforløb kan ofte være langvarige og dermed synes som en bekostelig affære. Revalidering er som redskab meget effektivt til at bane vej tilbage til arbejdsmarkedet. Så set ud fra en investeringsstrategi er revalidering måske ligefrem pengene værd.

Brugen af revalidering er de seneste år faldet markant. Årsagerne til dette er mange. Blandt andet er der kommet andre muligheder i lovgivningen for sygedagpengemodtagere, ligesom økonomi og refusionsreform også spiller en væsentlig rolle, når kommunerne skal prioritere i indsatserne. 

Dog taler tal og effekter for, at revalidering som redskab bør revitaliseres.

Revalidering som målrettet indsats

En målrettet indsats er vigtig for, at borgeren ikke hænger fast i ledighed. Her kan revalidering være den indsats, der får borgeren tilbage på sporet og i ordinært arbejde.

Det kræver dog villighed til at tænke i langsigtede investeringer. En investering i en ny uddannelse betyder dog ofte selvforsørgelse i mange år fremover, så på sigt er udgifterne tjent ind igen.

Revalidering er et effektivt redskab

Cabi undersøgte i 2012 effekterne af revalidering. Undersøgelsen viste, at revalidering er et meget effektivt redskab, når det handler om at få genskabt mulighederne for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Resultaterne af undersøgelsen viste, at:

  • ca 36 % af de borgere, som havde gennemført en revalidering, var i ordinært job eller uddannelse 12 måneder efter endt forløb
  • til sammenligning var beskæftigelseseffekten af aktivering totalt set ca. 14 %.

Find  og download undersøgelsen "Revalidering - på vej ud eller på vej ind igen?" i Cabis materialesamling

Revalidering som langsigtet investering

I Sønderborg kommune er der truffet en politisk beslutning om, at der skal være fokus på brugen af revalideringsredskabet. Fordi revalidering kan noget, som andre redskaber ikke kan.

I 2015 var kommunens måltal for revalideringer 250 bevillinger, og i 2016 er tallet steget til 270.

Læs case om Sønderborg Kommunes revaliderings-strategi.

Revalidering stiller krav til socialfagligheden

Bevilling af revalidering kræver en begrænset arbejdsevne. Men målgruppen for revalidering er ikke så klar som fx fleksjob og førtidspension, fordi:

  • Borgerens begrænsninger i arbejdsevnen ikke behøver at være varige, men må omvendt heller ikke være af så midlertidig karakter, at de kan løses ved lettere indsatser.
  • Borgerens begrænsningerne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter og skal være i et omfang, som betyder at borgeren ikke kan opkvalificeres ved øvrige tiltag i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

At det kan være vanskeligt at definere målgruppen for revalidering stiller store krav til socialfagligheden. Det skal dokumenteres, at borgerens arbejdsevne er begrænset, og det beror i sidste ende på en vurdering og en overbevisning hos den socialfaglige medarbejder, der udarbejder bevillingsgrundlaget. Jobcentret træffer afgørelsen.

Læs mere om reglerne for revalidering i Cabis Lovstof