Tildeling af førtidspension

Få viden om rehabiliteringsplan og ressourceforløb, som er to skridt på vejen, når en borger søger førtidspension. Læs også om seniorførtidspension til borgere tæt på folkepensionen.

1. Personer under 40 år tildeles ikke førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at forbedre arbejdsevnen. Det kan fx dreje sig om personer med udviklingshæmning, dødelig sygdom eller lignende.

2. Personer under 40 år skal i stedet tilbydes et eller flere ressourceforløb, som skal bidrage til at udvikle personens arbejdsevne.

3. Personer over 40 år skal tilbydes et ressourceforløb, inden der tages stilling til førtidspension.

Rehabiliteringsplan

I alle de sager, hvor der kan være tale om fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb, skal sagen behandles i kommunens tværfaglige rehabiliteringsteam.

Før sagen behandles i teamet skal den forberedende del af rehabiliteringsplanen udarbejdes.  På baggrund af den forberedende del af rehabiliteringsplanen og på baggrund af mødet, hvor borgeren også deltager, udarbejder teamet en indstilling. På denne baggrund kan kommunen bevilge førtidspension.

Hvis borgeren tilkendes et ressourceforløb skal indsatsdelen i rehabiliteringsplanen også udarbejdes. 

Seniorførtidspension

Personer, som har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og som ved sagens påbegyndelse kun er fem år fra folkepensionsalderen, kan søge om førtidspension efter reglerne om seniorførtidspension. I disse sager er der ikke krav om at sætte beskæftigelsesrettede tilbud i gang for at udvikle arbejdsevnen.

En ansøgning om seniorførtidspension forelægges rehabiliteringsteamet. På baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling træffer kommunen afgørelse i sagen.

Ændringer for nuværende førtidspensionister

For førtidspensionister under 40 år er der med reformen kommet nye muligheder for at få hjælp til at komme i gang på arbejdsmarkedet. Førtidspensionister under 40 år kan få:

  • Tre afklaringssamtaler i jobcentret
  • Tilbud om virksomhedspraktik samt vejledning og opkvalificering
  • Et ressourceforløb med det formål at udvikle arbejdsevnen

Afklaringssamtalerne på jobcentret kan hjælpe til at få klarlagt kompetencer, jobmuligheder og til at få afklaret, hvilke skånehensyn der skal tages. Her kan strategien for jobsøgningen også lægges.

Vejledning & opkvalificering kan være første skridt mod et job. Der kan være tale om at deltage i uddannelsesforløb eller særlige projekter. Virksomhedspraktik kan give mulighed for at prøve et jobområde af og at få justeret skånehensyn til.

Ressourceforløb kan være første skridt på vejen til et job. Førtidspensionister bevarer førtidspensionen under ressourceforløb.