Tilbagevenden til arbejde

Skal den sygemeldte tilbage til sit job, er det helt centralt at fastholde den sygemeldtes jobfokus og kontakt til arbejdsgiveren som led i sygedagpengeopfølgningen.

Sigtet i sygedagpengeopfølgningen er, at sygemeldte, der har et job, hurtigst muligt vender tilbage til jobbet.

Det er med til at styrke den sygemeldtes forhåbning om at vende tilbage til sit arbejde, når fokus holdes på tilbagevenden, og kontakten til arbejdspladsen ikke ophører.

Muligheden for at kunne starte gradvist op i form af delvis raskmelding kan både være tryghedsskabende for den sygemeldte og samtidig minimere risikoen for en langtidssygemelding.

Kontakt til arbejdsgiver

Jobcentret skal som udgangspunkt kontakte arbejdsgiveren i forbindelse med første samtale med en sygemeldt for at få en dialog om, hvorvidt og hvornår den sygemeldte helt eller delvist kan vende tilbage til arbejdspladsen.

Jobcentret kan samtidig oplyse om de støttemuligheder, de kan tilbyde  – se afsnittet Forløbsbeskrivelse og eventuelt om økonomien i at fastholde den sygemeldte medarbejder.

Ligeledes skal jobcentret efter behov inddrage arbejdspladsen i den løbende opfølgning som led i at sikre, at flest muligt fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet ved længerevarende sygdom.

Ny opfølgningsmodel og fast track-ordning

I forbindelse med sygedagpengereformen er der indført en ny opfølgningsmodel, der især tilgodeser sygemeldinger, der forventes at vare over 8 uger. Ind under hører fast track-ordningen, som ggiver arbejdsgiver mulighed for at sætte ekstra fart på sagsbehandlingen af længervarende sygemeldinger.

Opfølgningsmodel og visitationskategorier
Sygemeldte skal som noget nyt have været hos egen læge inden første opfølgningssamtale på jobcentret. Der er styrket fokus på risikosager med over otte ugers sygemelding.
Få overblik over de tre kategorier.

Fast Track - mulighed for ekstraordinært tidlig indsats
Både virksomhed og borger får mulighed for at anmode jobcentret om en endnu tidligere indsats ved sygemeldinger, som forventes at vare over otte uger. 
Læs om mulighed for Fast Track

Forskning om tidlig tilbagevenden

 Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA) har i to hvidbøger formidlet international forskningsbaseret viden om tilbagevenden til arbejde efter sygefravær som følge af de mest udbredte lidelser, smerter i bevægeapparatet og psykiske lidelser.

I begge tilfælde peger forskningsresultaterne på, at der både kan være helbredsmæssige og økonomiske gevinster ved at vende tidligt tilbage til arbejdet. Det gælder også, hvis man både har bevægeapparats- og psykiske lidelser.

Der er dog nogle forudsætninger for, at tidlig tilbagevenden ikke giver bagslag. Hvidbøgerne indeholder en række anbefalinger til myndigheder og virksomheder, som kan styrke en tidlig og bæredygtig tilbagevenden til arbejde.

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær, NFA, 2008

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde. NFA, 2010