Sygedagpengeforløbet

Sygedagpenge er en midlertidig ydelse. Sygemeldte borgere skal have hjælp og støtte til hurtigst muligt at komme tilbage til arbejdsmarkedet gennem aktiv beskæftigelsesindsats.

Intentionen med sygedagpengereformen i 2014 var, at ingen syge borgere skal stå uden forsørgelse. Enten er de berettiget til sygedagpenge, eller også kan de få et jobafklaringsforløb. Der vil dog ske en revurdering af retten til sygedagpenge efter 22 uger. Denne vurdering vil være bestemmende for ydelsen til borgeren og evt. refusion til arbejdsgiveren i de langvarige sager efter 22 uger.

Nedenfor gennemgås sygedagpengeforløbet ud fra:

Visitationskategorier

Indgangen til indsatserne i jobcentret er visitationen. I visitationen sker den første kategorisering af den sygemeldte.

Hyppigheden og rammerne for opfølgningen er afhængig af, hvilken visitationskategori den sygemeldte placeres i. 

Der skelnes mellem visitationskategori 1, 2 eller 3. Der skal ved hver opfølgning tages stilling til, hvilken kategori borgeren tilhører.

Der visiteres i tre kategorier:

 • Kategori 1:
  Forventet raskmelding inden for otte uger fra første fraværsdato. Der visiteres på baggrund af borgerens oplysningsskema.

 • Kategori 2:
  Forventet sygemelding i over otte uger, men med et klart og forudsigeligt behandlingsforløb.

 • Kategori 3:
  Uafklaret sygdomsperiode ved diffus uafklaret sygdom og /eller udfordringer ud over sygdom.

Læs mere om de tre visitationskategorier.

Til top

Opfølgning

Der er fokus på sager med over otte ugers varighed.

Det medfører, at opfølgningen på kategori 1-sager kan ske udelukkende digitalt, mens det for både kategori 2 og 3 sager gælder, at:

 • Den sygemeldte skal have været hos egen læge inden første samtale i jobcentret.
 • Første opfølgningssamtale skal afholdes i jobcentret efter senest otte ugers sygemelding.
 • Der skal foregå opfølgning hver fjerde uge ved personligt fremmøde.
 • At den sygemeldtes virksomhed eller sygemeldte selv kan anmode om en ekstra tidlig indsats (gældende fra 5/1-15): Fast Track.

For kategori 2-sager er der fokus på en arbejdspladsbaseret indsats med henblik på tilbagevenden til job. Derfor er der indført en såkaldt TTA-trappemodel, hvor jobcentret og den sygemeldte ved opfølgningen skal indgå den højest mulige aftale på trappen. Læs mere om TTA-trappemodellen.

For kategori 3-sager er der fokus på en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Derfor skal sagen forelægges for rehabiliteringsteamet senes fire uger efter visitation. Der skal udarbejdes en rehabiliteringsplan på baggrund af den lægelige vurdering, der er indhentet inden første opfølgning.

Rehabiliteringsteams, der behandler sygemeldte i kategori 3, kan være både særligt nedsatte rehabiliteringsteams, eller en del af de allerede nedsatte teams, der blev etableret i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob i 2013. Læs mere om rehabiliteringsteams.

 Til top

Aktive tilbud

For både kategori 2- og 3-sager gælder det, at jobcentret kan give sygemeldte aktive tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, hvis det kan fremme arbejdsfastholdelse og en hurtigere tilbagevenden til arbejdet.

Jobcentrene har meget vide rammer for at give tilbud, og tilbuddene kan gives på ethvert tidspunkt i sygeperioden.

Varigheden af tilbuddene fastsættes ud fra den sygemeldtes behov. Der kan derfor være tale om varierende timetal over sygedagpengeperioden – eventuelt helt ned til en enkelt time om ugen i en periode.

Til top

Revurdering – forlængelse eller jobafklaringsforløb?

Kategori 2- og 3-sager skal revurderes efter 22 uger. Det skal vurderes, om sygedagpengene kan forlænges jf. de syv forlængelsesregler.

Hvis sagen ikke kan forlænges på sygedagpenge jf. reglerne, overgår den sygemeldte til et jobafklaringsforløb. Sagsbehandler skal sammen med borgeren udarbejde en sag til rehabiliteringsteamet, som har fokus på beskæftigelsesmål og borgerens ressourcer.

Sagen skal forelægges rehabiliteringsteamet senest fire uger efter visitation til jobafklaringsforløb. Et jobafklaringsforløb kan maksimalt vare to år. Læs mere om jobafklaringsforløb.

Til top

Statslig refusion af kommunens udgifter

Staten refunderer kommunens udgifter til sygedagpenge efter særlige regler, der både vedrører længden af sygedagpengeperioden og de indsatser, der benyttes.