Samarbejde med sundhedsvæsnet

Den praktiserende læge er en nøgleperson for den sygemeldte og dermed også for sygedagpengemedarbejderen.

Den praktiserende læge

I sygedagpengelovgivningen lægges der op til, at kommunerne samarbejder med de praktiserende læger om sygedagpengeopfølgningen.

Intentionerne i lovgivningen er, at der iværksættes en tidlig indsats for at reducere antallet af langvarige sygemeldinger og styrke mulighederne for, at den sygemeldte arbejdsfastholdes.

Det er vigtigt, at samarbejdet mellem lægen og sygedagpengemedarbejderen tager udgangspunkt i en fælles forståelse af, at lægen besidder én type faglighed, som primært vedrører diagnoser og behandling, mens dagpengemedarbejderen besidder en anden type faglighed, som primært vedrører tilbagevenden og koordinering af de aktiviteter der trækker i den retning.

En bevidsthed om den andens roller og kompetencer giver et ligeværdigt samarbejde om den sygemeldte.

Dialogen mellem sygedagpengemedarbejderen og lægen er vigtig for at sikre en tidlig koordineret indsats.

Nogle jobcentre har styrket samarbejdet med de praktiserende læger ved at besøge dem i deres praksis, arrangere fælles møder om emner af fælles interesse og nedsætte arbejdsgrupper om udvikling af samarbejdet om kontakt, attester mv. Disse eksempler har ført til et langt bedre samarbejde end hidtil.

Læs også om:

Tilbage til siden om Koordineret indsats

Tilbage til siden om Sygefravær

 

Samarbejde med andre dele af sundhedsvæsnet

Kontakten til andre dele af sundhedsvæsenet går altid via den praktiserende læge.
Sygedagpengemedarbejderen kan hjælpe med at oplyse om behandlingsgarantier og vejlede den sygemeldte i at finde de korteste ventetider til speciallæger og sygehuse.

Hvis sociale hensyn taler for det, kan kommunen med hjemmel i sundhedsloven fremskynde diagnosticering, behandling og helbredelse ved at betale for sundhedsfremmende tiltag. Det kan være med til at sikre, at det hurtigere bliver muligt med en beskæftigelsesrettet indsats.
Jobcentret kan også spille en rolle ved sygemeldinger, der ikke kræver hospitalsindlæggelse eller speciallægeundersøgelse.

Ifølge sundhedslovens § 73 kan kommunen yde tilskud til egenbetalingen hos fysioterapeut, diætister, psykologer og øvrige privatpraktiserende sundhedspersoner, hvor en del af betalingen i forvejen er finansieret af regionen.

Den slags ydelser kan – i lighed med andre sundhedsydelser – bidrage til, at sygemeldte hurtigere kan deltage i noget aktivt.