Koordineret indsats med den sygemeldte i centrum

Som sygedagpengemedarbejder skal du sikre, at vigtige fagpersoner inddrages, og at den beskæftigelsesrettede indsats koordineres med andre indsatser, fx behandlingstilbud.

Samarbejde med progression for øje

Jobcentret har ansvaret for sygedagpengeopfølgningen og koordineringen af indsatsen, så der så vidt muligt sker en progression i forløbet.

Følgende parter er ofte involveret i et sygeforløb:

 • virksomheden, hvor den sygemeldte arbejder
 • den praktiserende læge
 • speciallæge
 • sygehuset
 • andre behandlingstilbud - psykologbehandling, misbrugscenter, sundhedscenter
 • afklaringstilbud - daghøjskole, kompetencecenter, særlige tilbud til særlige målgrupper
 • faglige organisaationer
 • den sygemeldtes pårørende og netværk.

Læs mere om progressionsmåling i jobcentrenes arbejde.

Den sygemeldte skal være i centrum

Den vigtigste person i sygedagpengeopfølgningen er den sygemeldte.
Kun ved at anerkende den sygemeldtes egen forståelse kan man som opfølgningsmedarbejder samarbejde om løsninger. Uanset hvor mange andre fagpersoner og eksperter, der inddrages. 

Information om samarbejdet med:

På vej til en koordineret indsats

Det er helt afgørende for den sygemeldte, at de forskellige aktiviter under sygedagpengeforløbet bliver koordineres, så hun kan nå at vende tilbage til arbejdet inden perioden udløber.

Udfordringer ved en koordineret indsats

Udfordringerne ved en koordineret indsats består i at kunne manøvrere i forhold til parter, der har forskellig viden, men også forskellige mål, opgaver, kulturer og vilkår.

I sundhedssektoren er borgeren fx patient, og det overordnede sigte er, at patienten bliver rask. Det er ikke i direkte modsætning til det overordnede sigte i beskæftigelsessektoren, at borgeren genoptager sit arbejde, men de to mål går heller ikke op i hinanden.

Vellykket koordinering gennem inddragelse og anerkendelse

Med henblik på udvikle et godt samarbejde mellem de forskellige parter med vellykket koordinering i de enkelte opfølgningsforløb er det vigtigt at:

 • anerkende de andre parters mål og opgaver
 • inddrage de andres viden og erfaringer med nysgerrighed og respekt
 • være smidig og holde fokus på opgaven, så man ikke går skævt af hinanden med misforståelser, tidsspilde og ineffektivitet til følge.

Flere kommuner arbejder med at udvikle en koordineret indsats, hvad enten man har samarbejdsaftaler om procedurer mellem nogle af parterne, eller man har særlige forløbskoordinatorer eller team, der sikrer koordineringen.

Første skridt er videndeling

Som et første trin på vejen kan det være en god idé at mødes på tværs og udveksle erfaringer med samarbejdet, dele ny viden og gennemgå udvalgte cases.

Denne videns- og erfaringsdeling kan danne basis for at aftale procedurer og retningslinjer, der kan lette koordineringen og kvalificere og effektivisere samarbejdet i de enkelte sager.

Faren ved manglende koordinering

Hvis indsatsen ikke bliver koordineret kan det indebære at:

 • der ikke er flere sideløbende indsatser i gang
 • de involverede ikke bevæger sig i samme retning
 • der skal bruges ekstra tid på forklaringer og fortolkninger.

For den sygemeldte betyder den manglende koordinering, at sygdomsforløbet trækker ud og måske dermed, at sygdommen forværres. Samfundsmæssigt er der tabte penge i hver eneste ekstra dag, der bruges på at vente.