I kommunen

Jobcentrene skal møde flygtninge og familiesammenførte som jobparate fra første dag. Her får du, der arbejder med flygtninge og familiesammenførte i jobcentret eller et andet sted i kommunen, en række redskaber, du kan bruge i dine samtaler, når du skal hjælpe dem med at fastholde jobfokus.

En række lovændringer fra 2016 betyder, at flygtninge og familiesammenførte nu som udgangspunkt skal erklæres jobparate, og fra deres første møde i jobcentret skal der være fokus på hurtigste vej til selvforsørgelse.

Undersøgelser viser, at nyankomne flygtninge og familiesammenførte ofte er meget motiverede til at komme i job ved deres første møde med jobcentret, men over tid taber de motivationen. Det er en udfordring, og vi har her samlet en række råd og redskaber til dig, der er sagsbehandler.

Du får redskaber til, hvordan du fastholder jobfokus i samtalen, og rådgiver nydanskere til at handle jobparat og tage ansvar for egen jobsøgning. Det er vigtige forudsætninger for at kunne tage skridtet ind på jobmarkedet. Det samme er din tro på, at det kan lade sig gøre.

Flygtninge kender ikke spillereglerne

Cabi har i 2017 interviewet sagsbehandlere og flygtninge samt observeret en række samtaler mellem de to parter. Og selvom sagsbehandlerne gør deres bedste, så opstår der nemt misforståelser. For som ny i landet er det svært at forstå begreberne og spillereglerne i jobcentret:

"Jeg sagde, at jeg rigtig gerne ville have et arbejde, men fik at vide, at jeg skulle i praktik først. Så spurgte de, hvad jeg godt kunne tænke mig, og jeg sagde, at jeg gerne ville i praktik som tømrer. I stedet foreslog de praktik som frisør eller mekaniker. Men hvorfor skal jeg det inden for et område, jeg ikke kender? Jeg er skrupforvirret."

- Uddrag af interview med flygtning

Se også redskabet otte almindelige misforståelser af begreber

Hvis forklaringen mangler på, hvorfor man skal i praktik og hvorfor ønsket om praktik som tømrer ikke kan imødekommes, er det svært at fastholde motivation og handlekraft.

Vi har samlet en række redskaber og gode råd under disse overskrifter:

På de følgende sider adresserer vi både nyankomne flygtninge, familiesammenførte og nydanskere i øvrigt. For en samlende betegnelse har vi valgt at adressere dem som nydanskere.

 

Læs mere om, hvordan materialet er blevet til

Til udarbejdelsen af materialet på disse sider har Cabi i 2017 gennemført observationer af 12 samtaler mellem sagsbehandlere og jobparate flygtninge og familiesammenførte. Vi har observeret både visitationssamtaler og almindelige §20 samtaler Efterfølgende har vi interviewet sagsbehandlerne om deres tilgang til og refleksioner over samtalerne.

Vi har ligeledes interviewet i alt 14 flygtninge eller familiesammenførte i job eller praktikforløb i forskellige virksomheder om deres oplevelse af samtalerne på jobcentret. Herunder også rådgivningen om vejen til job. Endelig har vi interviewet seks virksomhedsrepræsentanter om at modtage nyankomne flygtninge eller familiesammenførte i praktik eller job.

Vores fokus har været at blive klogere på, hvad der sker i samtalerne, og hvordan sagsbehandleren arbejder med at fastholde et jobparat fokus i dialogen med og rådgivningen af de jobparate nydanskere.  Fokus har i interviewene med nydanskere, der nu er i praktik eller job, været på deres oplevelse af og refleksioner over samtalerne.

Interviewene med virksomhedsrepræsentanter har givet input, der underbygger de opmærksomhedspunkter, vi på tværs af observationer og øvrige interviews har observeret.

Vi er således stødt på en række udfordringer og opmærksomhedspunkter på tværs af det indsamlede materiale, som danner udgangspunktet for vores valg af tematikker i formidlingen.

Cases fra Talent Management

Integrationsnet har med støtte fra industriens Fond gennemført projekt Talent Management, der har haft fokus  på tidlig kompetenceafklaring af flygtninge med henblik på bedre match mellem kompetencer og lokale jobmuligheder. Integrationsnet har stillet tre cases fra projektet til rådighed, og har desuden udgivet en e-bog om Talent Management

Finansiering og kvalificering

Materialerne på disse sider er finansieret på Cabis resultatkontrakt med Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (STAR), og er udviklet og kvalificeret i dialog med STAR og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), brugere og samarbejdspartnere.