Hjælpemidler

Formålet med at yde tilskud til hjælpemidler er at understøtte, at personer med handicap kan få og deltage i beskæftigelsestilbud samt opnå eller fastholde et almindeligt arbejde.

Hjælpemidler er undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

Jobcenteret kan give tilskud til hjælpemidler til personer som er i:

For at kunne få et hjælpemiddel er det en betingelse, at det er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at det pågældende hjælpemiddel kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen.

Det er også en betingelse, at hjælpemidlet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen.

Få eksempler på hjælpemidler

Hjælpemidler

Som eksempler på hjælp til arbejdsredskaber kan nævnes:

  • værktøj
  • mindre arbejdsmaskiner til personligt brug
  • særlige arbejdsstole
  • særligt computerrelateret udstyr
  • ordblinderygsæk.

Arbejdspladsindretninger

Eksempler på arbejdspladsindretninger af mindre omfang er:

  • håndgreb
  • sænkning af gulv
  • udvidelse af døre
  • installation af ramper, lifte m.m.

Tilskud til hjælpemidler gives uden hensyn til personens og ægtefællens indtægts- og formueforhold. Hjælpemidlet gives enten som udlån eller som tilskud.

Hjælpemidler efter serviceloven

Formålet med at bevilge de nævnte hjælpemidler er at bringe personer i stand til at få eller fastholde et bestemt job eller gennemføre et nærmere defineret beskæftigelsestilbud.

Derudover findes der i lov om social service (serviceloven) regler om hjælpemidler, der generelt retter sig mod personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Formålet med servicelovens hjælpemidler er at afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, at lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller fordi det er nødvendigt for, at den pågældende i det hele taget kan udøve et erhverv.

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kompensere for eller afhjælpe den nedsatte funktionsevne.

Mere information og vejledning fås hos Specialfunktionen Job & Handicap Specialfunktionen understøtter beskæftigelsesindsatsen for at fastholde og indsluse flere personer med handicap på arbejdsmarkedet.