Flygtninge i praktik i virksomheden

Virksomhederne spiller en helt central rolle i integrationen af flygtninge. Al erfaring peger fx på, at sprogindlæringen bliver bedre og hurtigere, hvis sprogundervisning kombineres med en praktik hos en virksomhed.

Formålet med virksomhedspraktik (nogle gange kaldes det også for en sprogpraktik) for flygtninge er både at bidrage til sproglig opkvalificering og samtidig give flygtningen kompetencer, så han/hun kan opnå beskæftigelse enten hos praktikvirksomheden eller på længere sigt hos en anden virksomhed.

Det er de lokale jobcentre i alle landets kommuner, som er ansvarlige for at etablere virksomhedspraktikker. Find dit lokale jobcenter.

Lidt om virksomhedspraktikken:

  • Som regel varer praktikforløbet 13 uger. Jobcentret kan forlænge det med yderligere 13 uger.
  • Praktikanten modtager ikke løn fra virksomheden, men en integrationsydelse fra kommunen.
  • I nogle tilfælde kan virksomheden modtage økonomisk støtte fra jobcentret til frikøb af en mentor, som støtter praktikanterne. Tal med jobcentret om mulighederne.
  • Forud for praktikken aftales det med jobcentret og praktikanten, hvad målet med praktikken er. Man aftaler også, hvilke opgaver henholdsvis jobcentret og virksomheden har i praktikforløbet.
  • Virksomheder, der har mange flygtninge i praktik på én gang, kan evt. have sprogundervisning i virksomheden. I så fald vil læreren komme ud på virksomheden, og der vil være en tættere sammenhæng mellem sprog og praktik.
  • Virksomheder, der stiller mange praktikpladser til rådighed, vil typisk indgå en egentlig samarbejdsaftale med jobcentret 
  • En virksomhedspraktik kan føre videre til en ansættelse med løntilskud eller til ordinært job i praktikvirksomheden. Men virksomheden er ikke forpligtet til det. Aftal nærmere med jobcentret og praktikanten, så der er klarhed over, hvad målet er.
  • Jobcentret tager sig blanketter og administration i forbindelse med praktikforløbet.

Sideløbende sprogundervisning

Sideløbende med praktikken deltager flygtningene i sprogskole. Det kan fx være sprogskole tre dage om ugen og praktik to dage. Eller det kan være sprogskole om formiddagen og praktik om eftermiddagen.

Den konkrete ordning aftaler virksomheden, jobcentret og praktikanten. Dansk Supermarked har stor succes med at ansætte flygtninge i virksomheden og har udarbejdet drejebøger for arbejdet:

Læs mere: Sådan kan din virksomhed hjælpe