Rehabiliteringsteamet

Fleksjobreformen fra 1. januar 2013 pålægger kommunen at etablere et tværfagligt rehabiliteringsteam, som skal arbejde helhedsorienteret. Arbejdsmarkedsstyrelsen har udviklet tre redskaber til kommunerne til brug for teamets arbejde.

Rehabiliteringsteamet skal sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats med fokus på beskæftigelse og uddannelse. Teamet skal arbejde tværfagligt, så alle de relevante kompetencer kommer i spil.

Tværfaglig sammensætning af teamet

Rehabiliteringsteamet skal være tværfagligt sammensat med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder inden for en helhedsorienteret indsats, herunder:

 • beskæftigelsesområdet
 • sundhedsområdet
 • socialområdet
 • regionen ved en sundhedskoordinator, som skal vurdere personens helbredsmæssige situation i forhold til arbejde og uddannelse samt koordinere indhentningen af yderligere oplysninger fra sundhedsvæsenet
 • undervisningsområdet i sager vedrørende borgere under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse.

Rehabiliteringsteamet giver indstillinger

Rehabiliteringsteamet giver indstilling i alle sager, hvor der er tale om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Indstillingen skal indeholde en vurdering af, om der skal bevilges fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb.

Ved ressourceforløb skal der være en vurdering af, hvilke indsatser der er nødvendige, og hvordan opfølgningen skal tilrettelægges. På baggrund af teamets indstilling træffer kommunen afgørelse.

Arbejdet i det tværfaglige rehabiliteringsteam

En sag, som skal vurderes i det tværfaglige rehabiliteringsteam, kunne have følgende forløb:

 1. Sagsbehandleren og borgeren udarbejder den forberedende del af rehabiliteringsplanen.
 2. Rehabiliteringsteamet holder møde om sagen. Borgeren selv og sagsbehandleren deltager.

 3. Rehabiliteringsteamet laver en indstilling.

 4. Kommunen beslutter på baggrund af indstillingen, hvilke indsatser der skal sættes i gang.

 5. Hvis der skal sættes ressourceforløb i gang, udarbejder den koordinerende sagsbehandler og borgeren den konkrete indsatsdel.

 6. Indsatser sættes i gang med en koordinerende sagsbehandler som tovholder.

Redskaber til kommunerne

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet tre redskaber, kommunerne kan bruge i sagsbehandlingen:

 • Et forberedelsesskema: Sagsbehandleren kan benytte skemaet i forberedelsen sammen med borgeren. Emnerne er: Joberfaring, uddannelsesbaggrund, sociale forhold, helbred, forsørgelseshistorik og overblik over de tilbud, borgeren har modtaget.

 • Et indstillingsskema for rehabiliteringsteamet: Her kan teamet skrive en begrundet indstilling til det videre forløb og eventuelt komme med forslag til indholdet i den fremtidige indsats.

 • Et skema til beskrivelse af indsatsen i rehabiliteringsplanen.

Find og download skemaerne (åbner side hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)