Jobcentrets samarbejde med frivillige

Frivillige organisationer og virksomheder kan supplere jobcentret, når der skal skabes job til udsatte ledige. I dette tema får du inspiration til samarbejdet med civilsamfundet i form af frivillige.

Frivillighed og civilsamfund

Frivillige kan bidrage med ideer og nye måder at se tilværelsen på. Og de kan blive en del af en borgers netværk, som også står til rådighed 'efter lukketid'.

Fordele ved samarbejdet med frivillige

Der er mange fordele ved at samarbejde med frivillige. Fordelene kan fx være:

  • Anden kvalitet. Det kan opleves anderledes, når en borger frivilligt hjælper en medborger fremfor, når en ansat gør det som en lønnet opgave.
  • Flere opgaver kan løftes i fællesskab: Det kan give mere dybde og kvalitet til eksisterende opgaver, samt bedre udnyttelse af de offentlige faciliteter og ressourcer. De frivillige bidrager med en anden form for viden end de fagprofessionelle.
  • Innovation og udvikling: Gennem større mangfoldighed af forslag på både udfordringer og løsninger.
  • Kompetenceløft: Når frivillige med andre baggrunde og kompetencer kommer ind på matriklen.
  • Øget social kapital og sammenhængskraft: Når samfundsmæssige opgaver, udfordringer og muligheder bliver et fælles anliggende på tværs af sektorerne (stat, marked og civilsamfund).
  • Værdi for den frivillige: Når der opnås en personlig gevinst i form af fx socialt netværk, meningsfulde opgaver, kompetenceudvikling m.m.

Kilde: Københavns Kommune - "Samarbejdet med frivillige"

Se samarbejdsformer med frivillige

Se Hvad gør andre?

 

Mere om begrebet 'Frivillighed'

Hvad betyder frivillighed?

Hvad er 'Det frivillige', også kendt som den frivillige sektor eller civilsamfundet? Begrebet henviser til den del af samfundet, der ligger uden for den formelle økonomi og det politiske system.

Frivilligt arbejde kan defineres som noget, man udfører frivilligt og ulønnet til gavn for andre end sig selv. Den frivillige sektor består af mange forskellige former for organisationer, foreninger og netværk.

Frivillighed kan også defineres mere bredt efter en medborgerskabstankegang, hvor det handler om at bidrage til det samlede fælles bedste, ikke kun til en bestemt social indsats, hvor andre hjælpes.

Frivillig forening, frivillig organisation eller frivilligt netværk?

  • En frivillig organisation er en organisation, der modtager økonomisk støtte fra kommunen til bl.a. aflønning af medarbejdere. Det kunne fx være Kofoeds Skole eller KFUM's Sociale Arbejde. Typisk vil samarbejdet med kommunen være formaliseret i en samarbejdsaftale.
  • En frivillig forening er en forening, der ikke modtager sådan kommunal støtte, men eventuelt modtager § 18-midler eller støtte efter folkeoplysningsloven. Det kunne fx være Dansk Flygtningehjælp eller en spejderforening. Typisk vil samarbejdet med kommunen være mere uformelt, og foreningen vil selvstændigt og uafhængigt gennemføre aktiviteter.

  • Et frivilligt netværk kan bestå af individuelle personer, der rekrutteres af fx et jobcenter til at være mentorer for ledige i jobcentret.